Letnia szkoła języka, historii i kultury polskiej NAWA – kurs online

Lato to świetny moment na naukę języka polskiego, dlatego zapraszamy do udziału w wakacyjnym kursie online prowadzonym przez Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ oraz organizowanym i finansowanym w ramach „Letnich kursów NAWA”!

Letnia szkoła języka, historii i kultury polskiej NAWA – kurs online

Lato to świetny moment na naukę języka polskiego, dlatego zapraszamy do udziału w wakacyjnym kursie online prowadzonym przez Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ oraz organizowanym i finansowanym w ramach „Letnich kursów NAWA”!

Celem kursu jest nie tylko nauka języka polskiego, ale również lepsze poznanie polskiej kultury, literatury i tradycji.

Information in English at the bottom of the page 

 

Kurs odbywa się online na platformie Teams od 8 do 28 sierpnia 2022 roku.

 

Rekrutacja: 20.06 – 10.07.2022

Link do formularza zgłoszeniowego dostępny będzie (w tym miejscu) od 20 czerwca do 10 lipca.

LINK DO FORMULARZA

O przyjęciu na kurs poinformujemy kandydatów mailowo do 15.07. W odpowiedzi na nasz mail prosimy o potwierdzenie chęci uczestniczenia w kursie do 18.07. Brak potwierdzenia skutkować będzie skreśleniem z listy.

Kandydaci do Programu muszą spełniać następujące wymagania:

 • posiadają statusu studenta lub nauczyciela akademickiego na zagranicznej uczelni;
 • nie studiują, nie pracują i nie mieszkają w Polsce;
 • język polski nie jest dla nich językiem pierwszym;
 • znają język polski albo język angielski przynajmniej na poziomie B1;
 • są cudzoziemcami lub mają podwójne obywatelstwo (polskie oraz obywatelstwo innego kraju).

Do obowiązków uczestników kursu będzie należało:

 • systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz dodatkowych wydarzeniach prowadzonych w ramach kursu;
 • uzyskanie nie mniejszej niż 75% frekwencji na zajęciach obowiązkowych;
 • udział w działaniach ewaluacyjnych w trakcie kursu i po jego zakończeniu, w tym wypełnienie ankiety on-line;
 • udział w prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki badaniach ewaluacyjnych na zasadach określonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki;
 • posiadanie odpowiedniego sprzętu i łącza internetowego umożliwiającego dobrej jakości połączenie (w tym wideo) oraz dostęp do cichego pomieszczenia – tak, by wszyscy uczestnicy zajęć mieli odpowiednie warunki do nauki;
 • współdziałanie z organizatorem kursu i prowadzącymi zajęcia lektorami w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów kursu.

Co warto wiedzieć?

 • kurs jest bezpłatny;
 • zajęcia odbywają się na wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 do C2);
 • o przydziale do grupy zadecyduje test plasujący;
 • zajęcia są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich;
 • kurs obejmuje 45 godzin lektoratu z języka polskiego, ponad 30 godzin zajęć warsztatowo-kulturowych oraz 6 godzin wirtualnych wycieczek po Łodzi;
 • na koniec kursu wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia kursu.

Jaki jest program kursu?

 • lektorat z języka polskiego;
 • konsultacje językowe;
 • warsztaty z literatury polskiej i grzeczności językowej;
 • wykłady z historii Polski;
 • zajęcia kulturowo-antropologiczne o polskich tradycjach;
 • spotkania prezentujące ofertę studiów w Polsce;
 • spotkania integracyjne;
 • gry i zabawy językowe;
 • wycieczki wirtualne po Łodzi.

Dlaczego warto zapisać się na kurs?

 • Nauczysz się języka bez wychodzenia z domu!
 • Poznasz ciekawych ludzi i nawiążesz międzynarodowe kontakty!
 • Dowiesz się więcej o studiach w Polsce!
 • Udoskonalisz swoje umiejętności językowe!
 • Poznasz lepiej polską historię, tradycję, literaturę i kulturę!
 • Wirtualnie zwiedzisz Łódź i poznasz jej sekrety!
 • Spędzisz wakacje ucząc się i bawiąc!

Osoby do kontaktu – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00
Aleksandra Spodenkiewicz,
aleksandra.spodenkiewicz@uni.lodz.pl, +48 42-635-47-08
Agata Młotkiewicz,
agata.mlotkiewicz@uni.lodz.pl, +48 42-635-47-00


Information in English can be found here:

NAWA summer online course

Summer is a great time for learning Polish so we invite you to take part in a holiday online course at the School of Polish Language for Foreigners at the University of Lodz organized and financed under NAWA summer courses programme!
 

The course takes place online on Teams from 8 to 28 August  2022. The aim of the course is not only to learn Polish,
but also to get to know Polish culture, literature and traditions better.
How to sign up?
Recruitment takes place between 20.06 – 10.07.2022
Link to the application form will be active from 20 June: 
LINK to form

 

We will inform the candidates about the admission to the course by e-mail by 15.07. In response to our e-mail, please confirm your willingness to participate in the course by 18.07. Lack of confirmation will result in deletion from the list.

Candidates for the course must meet the following requirements:

 • have the status of a student or academic teacher at a foreign university;
 • do not study, work or live in Poland;
 • Polish is not their first language;
 • they know Polish or English at least at B1 level;
 • are foreigners or have dual citizenship (Polish and citizenship of another country).
Course participants are obligated to:
 • systematic and active participation in classes and additional events conducted as part of the course;
 • obtaining at least 75% attendance at obligatory classes;
 • participation in evaluation activities during the course and after its completion, including filling out an on-line survey;
 • participation in evaluation studies conducted by the Ministry of Education and Science on the terms specified by the Ministry of Education and Science;
 • having appropriate hardware and an internet connection enabling a good quality connection (including video transmission) and access to a quiet room - so that all participants of the classes have appropriate conditions for learning;
 • cooperation with the course organizer and lecturers conducting the classes in order to achieve the best possible results of the course.
What is worth knowing?
• the course is free of charge;
• classes are held at all levels (from A1 to C2);
• the level test will determine which group you should join;
• classes are conducted by experienced academic teachers;
• the course includes 45 hours of Polish language lessons,
  30 hours of workshop and culture classes, 6 hours virtual tours around Lodz;
• at the end of the course all participants will receive a certificate of completion.
What is the course outline?
• Polish language course;
• language consultations;
• workshops on Polish literature and politeness in language
• lectures on Polish history;
• cultural and anthropological classes about Polish traditions;
• meetings presenting the opportunities of studying in Poland;
• language games and activities;
• virtual tours around Lodz

Why is it worth taking part in the course?
• You will learn a language without leaving your home!
• You will meet interesting people and make international contacts!
• You will learn more about studying in Poland!
• You will improve your language skills!
• You will get to know Polish history, tradition, literature and culture better!
• You can visit Lodz virtually and learn its secrets!
• You will spend your holidays learning and having fun!

 
Contact person – Monday to Friday, 8:00-15:00
Aleksandra Spodenkiewicz, aleksandra.spodenkiewicz@uni.lodz.pl, +48 42-635-47-08
Agata Młotkiewicz, agata.mlotkiewicz@uni.lodz.pl, +48 42-635-47-03

Dane kontaktowe