Sukcesy SJPdC UŁ!

Uniwersytet Łódzki kolejny raz otrzyma finansowanie na organizację Kursów Przygotowawczych NAWA, prowadzonych przez Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ. Celem Programu jest wspieranie promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych poprzez przygotowanie osób z zagranicy do kształcenia w polskich uczelniach. Kolejnym sukcesem SJPdC jest także wygranie konkursu na organizację kursów adaptacyjnych dla osób z zagranicy w ramach projektu pn. „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców”.

Podsumowuje Roman Tarnowski, Dyrektor Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ:

Od dziesięcioleci Polska funduje bezpłatne studia młodzieży z różnych stron świata. Kandydaci na uczelnie są najpierw kierowani na roczne kursy przygotowujące do podjęcia nauki w naszym kraju. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w drodze przetargu lub konkursu wyłania uczelnie, którym zleca przeprowadzenie tegoż kursu. Oceniane są prezentowane pogramy, doświadczenie i potencjał uczelni oraz koszt przedsięwzięcia. W tym roku kolejny raz wygraliśmy postępowanie na realizację programu.

I dodaje:

Tylko w ubiegłym roku gościliśmy osoby z 40 krajów. W naszych kursach kładziemy duży nacisk nie tylko na stricte naukę języka, ale również poznanie polskiej tradycji i kultury oraz integrację.

Przedmiotem Programu jest realizacja działań polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dla stypendystów programów Agencji kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim.
W trakcie kursów, stypendyści uczą się lub doskonalą znajomość języka polskiego oraz poszerzają swoją wiedzę w zakresie przedmiotów związanych z kierunkiem przyszłych studiów, ale także pogłębiają wiedzę na temat Polski, jej kultury i historii.

W tym roku nabór w Programie odbył się według nowej formuły. Uprawnionymi podmiotami do składania wniosków o dofinansowanie były uczelnie, które otrzymały akredytację NAWA na lata 2021-2023 do prowadzenia Kursu Przygotowawczego NAWA.

Z kolei program „Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców” jest finansowany przez UE. Kursy mają być poświęcone tematyce praw i wartości obowiązujących w Polsce, obowiązującego prawa, lokalnej kultury i obyczajów, urzędów, organizacji pozarządowych, aktywizacji językowej, zagadnień związanych z codziennym życiem. Osoby z zagranicy powinny zdobyć umiejętności pomocne w funkcjonowaniu w Polsce w różnych aspektach życia. Celem kursów jest także przeciwdziałanie dyskryminacji i zwalczanie negatywnych stereotypów.

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ powstało w 1952 r. W ciągu swej historii kształciło słuchaczy z ponad 80 krajów świata i wszystkich zamieszkanych kontynentów. Liczba słuchaczy wahała się w różnych latach od około 350 do ponad 600 nie licząc uczestników kursów językowych dla studentów wymiany międzynarodowej takich jak Erasmus, Erasmus +, itp. 

Podstawowa działalność Studium obejmuje organizację kursów przygotowawczych do podjęcia studiów wyższych na polskich uczelniach w zakresie wszystkich kierunków i specjalizacji. Jesteśmy jedyną w Polsce tego typu instytucją, w której na tak dużą skalę pracują nie tylko nauczyciele języka polskiego, ale również nauczyciele przedmiotów kierunkowych związanych z daną specjalizacją studiów. Tak więc słuchacze są przygotowywani językowo i merytorycznie zarówno przez polonistów, jak i matematyków, fizyków, biologów, geografów, historyków. Od wielu lat największą grupę słuchaczy stanowią osoby z krajów byłego ZSRR, często posiadające polskie pochodzenie, ale nie brak też słuchaczy z dużo bardziej oddalonych krajów takich jak Indonezja, Angola, Kolumbia.

Materiał: Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ
Redakcja: Centrum Promocji UŁ